Znanstveno-stručni skup „Biogradsko-benkovački kraj u Domovinskom ratu“ Benkovac, 26. rujna 2019. godine

Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru i Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s gradom Benkovcem organiziraju Znanstveno-stručni skup „Biogradsko-benkovački kraj u Domovinskom ratu“ u povodu 25. obiljetnice osnutka 134. domobranske pukovnije Biograd, koji će se održati 26. rujna 2019. godine u Benkovcu, u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Benkovac, Šetalište kneza Branimira 46.

TEMATSKA PODRUČJA:

 • Pripremanje i početak srbijanske agresije na benkovačkom području
 • Ratne postrojbe koje su branile biogradsko-benkovački kraj
 • Sjećanja i poruke hrvatskih branitelja
 • Arhivska građa nastala u Domovinskom ratu i vezana uz rat
 • Ratna uništenja ili oštećenja materijalnih i kulturnih dobara

 

 

ROKOVI:

 1. travnja 2019. – rok za prijavu rada s naslovom i sažetkom
 2. travnja 2019. – obavijest o prihvačanju rada
 3. lipnja 2019. – rok za predaju završnog rada

Upute za autore radova

 

 • Radove pisati u A4 formatu, 4 do 10 stranica, fontom Times New Roman, veličina 12, s jednim razmakom između redaka i dvostrukim između odlomaka, u dva stupca, s razmakom od 1 cm između stupaca;
 • Sve margine treba postaviti na 5 cm;
 • Ime(na) i prezime(na) autora navesti ispod naslova, kurzivom, a informacije za kontakt (sveučilište/organizacija, e-mail) u fusnoti, ime autora koji izlaže rad podcrtati;
 • Tablice, slike i dijagrami trebaju biti numerirani iznad, trebaju imati naslove iznad, a ne pisati unutar slike, ispod u desnom kutu navesti izvore;
 • Grafikoni trebaju biti u Excelu, a slike u .jpg formatu (molimo poslati grafikone i slike i kao zasebne dokumente);
 • Bilješke moraju biti dosljedno numerirane kroz tekst i ispisane na kraju

 

Dodatne upute za autore znanstveno-stručnih radova:

 • naslov na hrvatskom i engleskom jeziku, postaviti u sredinu, velicina fonta 14, boldano;
 • sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku, od 250 do 300 rijeći i ključne rijeći;
 • poziv na literaturu i izvore treba biti prema harvardskom sustavu citiranja, referiranja i navo6enja bibliografskih Npr. citirati izvore na ovaj način: (Virilio, 1998: 45).
 • sva literatura navedena u popisu treba biti citirana u Način navođenja literature:

Knjige: Virilio, P. (1998) La Bombe informatique. Paris: Galilée.

Poglavlja u knjigama i zbornicima: Golding, P. i G. Murdock (1979) “Ideology and the mass media: The question of determination”, 189–224. U: M. Barrett et al.: Ideology and Cultural Production. London: Croom Helm.

Članci u časopisima: Hsueh, M., Yogeeswaran, K. i S. Malinen (2015) “Leave Your Comment Below: Can Biased Online Comments Influence Our Own Prejudicial Attituds and Behaviors?”, Human Communication Research, 41 (4), 557–576. doi: 10.1111/hcre.12059. (vidite uputu za autore casopisa Medijska istraživanja https://hrcak.srce.hr/upute/upute_autorima_Medijska_istrazivanja.pdf ).

 

Dodatne upute za autore koji će priložiti rukopis o vlastitom sjećanju i svjedočanstvu: početak rata (reakcija na prve oružane provokacije, osobna sjećanja i reakcije okoline…); pristupanje oružanim postrojbama (dragovoljno ili mobilizacija, nacionalna osviještenost, motivacija za obranu…); ratni raspored i borbena djelovanja (postrojba i borbeni položaji, odnos snaga na terenu, naoružanje i oprema, logisticka potpora, herojski događaji i stradavanje…); vojna stega i zapovjedni kadar (odnos prema nadređenima i vojnicima istog položaja, poslušnost za sve zapovijedi, autoritet zapovjednika, osobine „pravog“ i „lošeg“ vojnika…); borbeni moral (moral po dolasku u ratnu postrojbu, održavanje i/ili jačanje morala, suradnja s lokalnom zajednicom, pomoć i potpora obitelji); kraj rata (pripreme i poćetak oslobodilačke operacije Oluja i Mestral, razvojačenje ili profesionalna karijera…).

 

Možda Vas zanima