Priključenje na komunalne vodne građevine u Dragama: Rok je godinu dana od dana objave

Mogućnost priključenja se odnosi na području Općine Pakoštane, u naselju Drage, osim u dijelu naselja Dolaška draga.

Korisnicima vodnih usluga na usluznom području kojim upravlja Komunalac d.o.o. Biograd na Moru, Kralja Petra Svačića 28, Biograd na Moru, o mogućnostima priključenja na komunalne vodne građevine – građevine za javnu odvodnju sanitarnih otpadnih voda.
Sukladno čl. 212. Zakona o vodama i čl. 5. st. 3. Odluke Općine Pakoštane o priključenju na komunalne vodne građevine vlasnici građevine dužni su priključiti svoje građevine na komunalne vodne građevine, najkasnije u roku od 1 godine od dana objave obavijesti o mogué¢nosti priključenja.
Mogućnost priključenja se odnosi na području Općine Pakoštane, u naselju Drage, osim u dijelu naselja Dolaška draga.
Intencija priključenja građevina na komunalne vodne gradevine – odvodnju sanitarnih otpadnih voda, je postizanje ciljeva zaštite okoliša od štetnih utjecaja i ispuštanja otpadnih voda, pročišćavanja otpadnih voda, u skladu s obvezama i rokovima provedbe vodnokomunalnih direktiva preuzetih pristupnim ugovorom Republike Hrvatske i Europske Unije.
Za sve informacije vezano za postupak priključenja (podnošenje zahjeva za_priključenje, potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev za priključenje, tehnička pitanja i sl.) na tel. 023/383-510, e-mail: info@komunalac.com ili osobnim dolaskom.

Mole se korisnici da postupe sukladno odredbama Zakona o vodama i Odluci
Općine Pakoštane o priključenju na komunalne vodne gradevine u što kraćem mogućem roku.
KOMUNALAC CG. BIOGRAD NA MORU

Možda Vas zanima