Biograd od sljedećeg tjedna privremeno ostaje bez javnog bilježnika

Grad Biograd na Moru od četvrtka 24. siječnja će izgubiti svog dugogodišnjeg javnog bilježnika, koji je tu funkciju obavljao od 1995. godine pa sve do danas. Naime, Dušan Kvartuč, koji je obavljao poslove javnog bilježnika na adresi Obala P.Krešimira IV bb u Biogradu na moru, u skladu sa Zakonom o javnom bilježništvu odlazi u mirovinu, te će se za funkciju novog javnog bilježnika čekati na imenovanje rješenja ministarstva pravosuđa na temelju provedenog natječaja.

“O tome tko će nakon mog odlaska preuzeti funkciju javnog bilježnika u Biogradu na Moru u potpunosti je u rukama naše države,  te novo imenovanje ne ovisi ni o meni a ni o gradskoj upravi. Država o tome vodi računa te će se za imenovanje novog javnog bilježnika morati čekati rješenje Ministarstva pravosuđa. To može potrajati maksimalno oko dvadeset ili trideset dana“, rekao je Dušan Kvartuč.

Prednost kandidatima s dužim stažem u svojstvu javnobilježničkog prisjednika

Natječaj za imenovanje javnih bilježnika provodi Komora, na temelju naloga Ministarstva. U natječaju mora biti naznačeno područje za koje se treba imenovati javni bilježnik. Ako se istovremeno raspisuje natječaj za više javnobilježničkih mjesta, u natječaju će se kandidati upozoriti na to da se mogu natjecati za sva, samo za neka ili za pojedina od tih mjesta. Kandidati su ovlašteni odrediti prioritet mjesta na kojima žele biti imenovani. Prigodom izbora između više kandidata osobito će se uzeti u obzir njihov uspjeh na pravosudnom i javnobilježničkom ispitu, vrsta pravnih poslova na kojima su prije toga radili i rezultati što su ih u radu postigli.

Između više kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje prednost imaju kandidati s dužim stažem u svojstvu javnobilježničkog prisjednika. Natječaj mora biti objavljen u “Narodnim novinama” u roku od petnaest dana pošto Komora primi nalog Ministarstva, a rok za prijave na natječaj ne smije biti kraći od trideset dana.

Javnobilježnička služba

Prema Zakonu o javnom bilježništvu od 29. srpnja 1993, javno bilježnička služba sastoji se u “službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, u službenom ovjeravanju privatnih isprava, u primanju na čuvanje isprava, zatim novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupaka određenih zakonom” i obavljanje drugih poslova predviđenih ovim zakonom.

Javnobilježnička služba sastoji se u službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, službenom ovjeravanju privatnih isprava, primanju na čuvanje isprava, novca i predmeta od vrijednosti radi predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te obavljanju po nalogu javnih tijela drugih postupaka određenih zakonom.

Možda Vas zanima